Activated Carbon System

ระบบกำจัดกลิ่นด้วยถ่านกัมมันต์

ระบบกำจัดกลิ่น Activated Carbon System

Activated Carbon System หรือ ระบบบำบัดกลิ่นด้วยถ่านกัมมันต์ เป็นการใช้หลักการดูดซับ (Adsorbtion) ของ Activated Carbon ในการแยกก๊าซเสียหรือไอระเหยสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนออกจากอากาศ โดยมีกระบวนการที่โมเลกุลของก๊าซเสียหรือสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่น จะถูกแยกออกจากอากาศโดยการดูดซับไว้ที่ผิวของ Activated Carbon ที่มีผิวเป็นรูพรุน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการดูดซับสารเคมีได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยทั่วไปตัวดูดซับ Activated Carbon หรือ ถ่านกัมมันต์นี้ จะดูดซับไอระเหยของสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 45 ได้ดี

วัสดุหลักของระบบคาร์บอน คือ ถ่านกัมมันต์ หรือ Activated Carbon Powder เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบธรรมชาติหรืออินทรียวัตถุ ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก มาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ (Activation Process) จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีดำ เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวสูง มีคุณสมบัติในการดูดซับสารอินทรีย์ต่าง ๆ ได้สูง
ระบบบำบัดกลิ่นด้วยคาร์บอนจะมีคุณสมบัติเด่นด้านการบำบัดกลิ่น เนื่องจากถ่านกัมมันต์ หรือ Activated Carbon นั้นจะทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นได้ดี เหมาะกับการติดตั้งเพื่อเป็นระบบบำบัดกลิ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การบำบัดกลิ่นโรงงานอาหารสัตว์ และการบำบัดกลิ่นโรงงานยางดิบ
ระบบคาร์บอน เหมาะกับโรงงานเคมีที่มีสาร VOCs ในกระบวนการผลิตโรงงานผลิตสี พ่นสี อบสี โรงปิโตรเคมี และโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น  

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศ Activated Carbon

  • มีประสิทธิผลสูงในการบำบัดสารอินทรีย์ สามารถดูดซับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นได้มาก บำบัดกลิ่นได้ดี
  • เหมาะสมในการบำบัดอากาศเสียที่มีปริมาตรมาก และความเข้มข้นของกลิ่นไม่สูงมาก
  • ง่ายต่อการควบคุมและบำรุงรักษา
  • ผงถ่านกัมมันต์สามารถทำการ Regeneration เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 

ติดต่อเรา

WORK SMART ENGINEERING COMPANY LIMITED

224/28 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี  12000